Interim Finance
+31(0)6-2882 3606

Projecten

Projecten

Beleidsmedewerker Finance en Control

Als beleidsmedewerker Financial Control heb ik me onder meer beziggehouden met:

 • Cijferbeoordelingen en financiële analyses
 • Bewaken en uitvoeren van de P&C-cyclus van diverse organisatieonderdelen (onder mee t.a.v. de begroting en het periodieke rapportages)
 • Opstellen controleplan voor de controle op productieregistratie en -declaratie
 • Analyseren van consequenties en risico’s van bestaande contracten/ overeenkomsten met diverse verzekeraars
 • AO/IC-controles op productieregistratie en -declaratie.

Projectmedewerker WMO

Als projectmedewerker WMO ben ik actief betrokken geweest bij de invoering van de WMO. Ik heb me beziggehouden met:

 • Financiële berekeningen en analyses om de financiële consequenties van de invoering van de WMO inzichtelijk te maken
 • Opstellen van scenario’s om de consequenties van de diverse contracten tussen GGZ en verschillende gemeenten te analyseren.

Medewerker Internal Audit 

Gedurende anderhalf jaar ben ik bij Philadelphia Zorg betrokken geweest als Medewerker Internal Audit en heb ik me beziggehouden met onder meer:

 • Auditwerkzaamheden met betrekking tot de Regeling AO/IC-AWBZ (rechtmatigheid en volledigheid van de productieregistratie)
 • Actualiseren van de interne controleplannen en de bijbehorende risicomatrices
 • Mede beschrijven van het zorgregistratieproces
 • Ontwikkelen van een controleplan declaratie en checklist, met daarin werkinstructies ten behoeve van de uit te voeren controles voor de regeling AO/IC – AWBZ
 • Uitvoeren EDP-audit ten aanzien van productieregistratiesystemen en rapporteren over bevindingen en aanbevelingen
 • Audit op nacalculatieformulieren en productiedossiers ten behoeve van jaarafsluiting
 • Contacten met externe accountant
Philadelphia

Medewerker Financiën & Control 

Werkzaamheden onder meer:

 • Opstellen, beheren en bewaken van de planning voor de jaarrekening en het afstemmen van de werkzaamheden (zowel intern als met accountant)
 • Schrijven van de jaarrekening en de toelichtingen op balans en winst- en verliesrekening (voor zowel de stichting als geheel (enkelvoudig en geconsolideerd) als voor dochterstichtingen en vennootschappen)
 • Opstellen van balansspecificaties en specificaties voor de W&V-rekening;
 • Reviewen van jaarrekeningdossiers

Projectmedewerker Financiële Administratie

Als Projectmedewerker Financiële Administratie heb ik de volgende werkzaamheden gerealiseerd:

 • Inventariseren van de structuur, activiteiten, processen, controles en planning van opbrengsten- en grootboekadministratie en adviseren omtrent verbeteringen
 • Ondersteunen bij het invullen van maandelijkse productieverantwoordingen ten behoeve van zorgkantoren en het invullen van nacalculatieformulieren
 • Analyseren productieresultaten
 • Ontwikkelen en invullen van de CONTROLTOOL (Applicatie voor het verwerken en controleren van rekenstaten en het monitoren van lopende mutaties daarop)
 • Correspondentie met NZA inzake bezwaarschriften op rekenstaten

Interim Beleidsmedewerker AO/IC

Binnen deze landelijk opererende zorginstelling heb ik verschillende opdrachten uitgevoerd binnen de unit Finance en Control.

Als beleidsmedewerker AO/IC heb ik onder meer de volgende werkzaamheden verricht:

 • Ontwikkelen van een intern controleplan omtrent managementinformatie en interne ‘controle-instrumenten’ om de juistheid en volledigheid van managementinformatie en kwartaalrapportages te optimaliseren
 • Opstellen, beheren en bewaken van de planning voor de jaarrekening 2009 en afstemmen van de werkzaamheden (zowel intern als met accountant)
 • Schrijven van de jaarrekening en de toelichtingen op balans en winst- en verliesrekening
 • Review jaarrekeningdossiers
 • Contactpersoon externe accountant
 • Ondersteuning bij enquête boekwaardeproblematiek AWBZ
 • Inventariseren aanwezige processen en procedures
 • Mede samenstellen van een ‘gereedschapskist voor locatiemanagers, waarin alle financieel administratief gerelateerde processen en procedures, die van belang zijn voor de bedrijfsvoering en uitoefening van de functie als locatiemanager, zijn opgenomen.

Interim-manager Control

Als Interim-manager Control gaf ik leiding aan de afdeling Planning & Control (6 medewerkers). Daarnaast heb ik me beziggehouden met onder meer:

 • Professionalisering van managementinformatie i.c.m. de ontwikkeling van het Data Ware House
 • Opstellen begroting (inclusief het ontwikkelen van een meerjaren-investeringsbegroting)
 • Beschrijven processen en procedures van producten en diensten van de afdeling Planning & Control
 • Opzetten, bouw en ICT van een projectadministratie en control-systeem voor investeringen
 • Opstellen van P&C-kalender
 • Afstemmen van alle activiteiten ten behoeve van het Jaardocument Maatschappelijk Verantwoording Zorg.
ZGT

Interim Medewerker controlling zijn 

 • Opstellen van managementinformatie
 • Maken van bedrijfseconomische analyses waaronder rentelastenmodel, liquiditeitsmodel
 • Optimaliseren rapportagemodellen
 • Ondersteuning bij werkzaamheden inzake voorjaars re-est ??, meerjarenprognoses
 • Crediteurenanalyse

Interim Controller afdeling Finance & Control 

 • Optimaliseren Planning & Control cyclus
 • Optimaliseren en uitwerken van managementinformatie in een dynamisch model t.b.v. de meerjarenprognose
 • Monitoren en beoordelen van de liquiditeitspositie en aanpassen liquiditeitsmodel i.v.m. gewijzigde financieringsstructuur
 • AO/IC-werkzaamheden
 • Ondersteuning bij en opstellen van specificaties en analyses t.b.v. september- en jaarafsluiting.

Senior Controller afdeling Financiën, Planning & Control 

Als Senior Controller heb ik onder andere gewerkt aan het:

 • Opstellen procedures (verantwoordingscyclus, business cases, investeringsprocedure, maandafsluiting en analyse) ten behoeve van de Planning & Control Cyclus
 • Opstellen prognoses/ scenario’s ten behoeve van het resultaat per eindejaar
 • Adviseren en rapporteren inzake de positionering van de afdeling Financiën, Planning & Control in de organisatie
 • Samenstellen en analyseren van managementinformatie
 • Mede vormgeven van de begrotingsprocedure en het formuleren van kaders t.a.v. de begroting
 • Begrotingswerkzaamheden
CWZ

Vrijblijvend kennismaken met Azzist?